Project Description

הכשרות אנשי-חינוך, מורים ומנהלים

במסגרת 'מכון שיטים – ארכיון החגים הקיבוצי' אנו מובילים הכשרות בנושאי תרבות יהודית ועיצוב זהות יהודית-ציונית. ההכשרות השונות מעניקות כלים להובלת שיח חינוכי בתחומים אלה. אתר האינטרנט של המכון, הגדול בתחומו ברשת,  מנגיש אוצר של ידע ופעילויות חינוכיות, לשימוש הצוותים החינוכיים.
לאתר המכון 

פעילות סדנאית לילדים ונוער

פעילות חוויתית בבתי-הספר סביב מורשת ישראל וחגי ישראל. בפעילות משתתפים כ-10,000 ילדים ובני-נוער בשנה.

ליווי קהילות – פיתוח תרבות וציון חגי-ישראל

במסגרת 'מכון שיטים-ארכיון החגים הקיבוצי' אנו יוצרים כלים לקהילות לחדש ולפתח את תרבות יהודית ציונית דרך עיסוק בחגים. הכשרות לצוותי תרבות, מפגשים סדנאיים, הנחיית בתי-מדרש, אצירת ידע ופריטי-תוכן, הצעות לטקסים ולפעילויות חג, משחקים ייעודיים לחגי ישראל ועוד

מכון שיטים – ארכיון החגים הקיבוצי