Project Description

קהילת 'הבוסתן'

קהילה משותפת ליהודים וערבים תושבי נוף הגליל. הקהילה פועלת ליצור מנהיגות משותפת, להציע במות מפגש מגוונות ומתמשכות, ולהיאבק בגילויי גזענות. זאת מתוך הרצון ליצור מודל של "עיר משותפת" שבה יקיים ממשק יומיומי חיובי בין יהודים וערבים בני התרבויות השונות, וכל תושביה יחושו שייכות, גאווה ורווחה.

'בקש שלום' בקעת הירדן

קבוצת מנהיגות יהודית ופלסטינית, תושבי בקעת-הירדן, הפועלת במשותף לחיזוק יחסי השכנות הטובה והשלום בין שני הלאומים בחבל ארץ זה. הקבוצה מקיימת מפגשי שיח ולמידה משותפים, ומובילה פעילות באזור, כגון: פעילות משותפת לילדים ומשפחות, פעולה אקולוגית משותפת לשמירה על הטבע בחבל, תגובה לאירועים אלימים באזור ועוד. אנו מאמינים כי פעילות משותפת כזו, מתוך אחריות על מרחב החיים המשותף יכולה להעמיק את הבטחון והשלום ולפתח את חיי שני העמים.