Project Description

בשנים האחרונות החקלאות הישראלית עוברת טלטלה. שחקנים פוליטיים קוראים לפתיחה מלאה של החקלאות הישראלית לתחרות מבלי להגן על החקלאים מאיימות על עצם קיום החקלאות בישראל.  המשמעות של הצעדים שנעשים היא לשים את החקלאי הישראלי ב׳תחרות׳ לא הוגנת. בטווח הארוך המשמעות היא להעתיק פרנסה של אלפי משפחות למדינות זרות. הפגיעה היא הרבה מעבר לפרנסה של החקלאים. היא גם פגיעה בהאחזות של ישובים ישראלים בפריפריה (לדוגמה 95% מהרפתות הישראליות נמצאות בקווי עימות), היא גם פגיעה במרחב הכפרי, היא פגיעה בביטחון המזון שלנו תושבי ישראל.

בשנים האחרונות חברי התנועה שותפים לחקלאים במאבקים השונים לשמירת החקלאות ולהתפתחותה. יחד עם החקלאים הקמנו את ׳מגן חקלאות ישראל׳ שמהווה ארגון גג לכל החקלאים ומסייע להם בקידום המאבקים שלהם.

מהתקשורת

בענף ההטלה מעוניינים לשדרג את הלולים, אז מדוע ממשיכים לתקוף אותנו?

דצמבר 14 , 2021|0 Comments

הלולנים הציעו לשר החקלאות באוקטובר מתווה להוזלת ביצים וייבוא ■ שינוי ליברטריאני במדיניות המכסות הממשלתית יביא להתמוטטות משקים משפחתיים בעלי יעדים לאומיים, ואילו הטייקונים ירוויחו ■ הביצה הישראלית אינה "נחותה" בהשוואה לאירופיות ■ תשובה למירב [...]