Project Description

החברה הישראלית המגוונת עומדת בפני אתגרים רבים, ובהם עיצוב סדר-יום לאומי משותף. מתוך העושר החברתי יש צורך ללמוד לקבל הכרעות על החיים במדינה תוך הקשבה, אחריות על האחר והכרה בעמדות שונות.

השוני בין הקבוצות מהווה הזדמנות להתחדשות והכרות, אך בשיח הפוליטי-מפלגתי והתקשורתי פעמים רבות מציגים בעיקר את הקצוות, זירת מאבק בו כל מגזר יכול להיות מנצח או מפסיד. יש שונות בינינו, אך לא מתחייב מכך, כפי שמוצג לנו, מאבק בלתי פוסק בין 'קבוצות אינטרס'.

אנחנו עדים לתהליך מתמשך של קיטוב ובו הפרדה בין אזרחי המדינה על בסיס זהות ואינטרסים מגזריים , תהליך זה מוביל לחוסר בטחון והקצנה אצל רבים מהאזרחים בישראל, המתבטאת לא פעם בגילויי אלימות, גזענות והסתה. מציאות זו שוחקת את הדמוקרטיה הישראלית ומקטינה את אמונו של הציבור במשטר הדמוקרטי. חשוב לציין כי רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, התרחש לאחר הסתה ציבורית ופוליטית פרועה, כשניסה לקדם הסכם שלום. חלק גדול מהציבור בישראל מאמין שקיים גם היום סיכוי שיתבצע רצח פוליטי דומה על ידי אזרח יהודי. זוהי עדות מכאיבה לפיחות באמון הציבור בכלים הדמוקרטיים שלנו ובכושרנו לקבל החלטות לאומיות יחד.

אנו שואפים להעצים את הקולות המתונים, לייצר ערוצי שיח ציבורי בין מגזרים שונים ולחזק את ההסכמה המשותפת על היסודות הדמוקרטיים בחברה הישראלית. לצד זה אנחנו נאבקים באלימות הפוליטית האנטי דמוקרטית: התלהמות, הסתה, השתקה, הדרה, גזענות ואלימות.

אנו שותפים ל"מועצת הקבוצות והקהילות המשימתיות" בישראל, מועצה המקיפה קבוצות משימתיות מכלל קבוצות האוכלוסיה והמגזרים: דרוזים, יהודים הרריים, יוצאי אתיופיה, גרעינים תורניים, תנועות בוגרים ועוד. המועצה מקיימת מפגשי שיח, למידה ופעולה משותפת חוצת-מגזרים.

אנו שותפים לקואליצית 'זוכרים את הרצח, נאבקים על הדמוקרטיה', שבחרה לכנס את החברה הישראלית ל'אספה ישראלית' עממית ביום הזכרון לרצח רה"מ יצחק רבין ז"ל, ולדון במפגש עממי זה בסוגיות הבוערות של החברה בישראל.